Ciplun – Adeiladu Busnes Gwell

Snapshot survey yng Nhymraeg

Cwblhewch y Ciplun nawr.

Eich cwestiynau

Beth yw ciplun?

Teclyn hunan-arfarnu ar-lein yw Ciplun – cyfres o gwestiynau am eich busnes a fydd yn gofyn i chi i roi sgôr ar ddechrau a diwedd y cwestiwn i weld pa mor effeithiol yw’ch busnes mewn meysydd allweddol o ran rhedeg busnes
Ar gyfer pob adran, gofynnir i’r ymatebydd i sgorio eu perfformiad presennol, cyn ateb cyfres o gwestiynau am y gweithgareddau y maent yn eu cyflawni o fewn pob maes. Ar ddiwedd pob adran, gofynnir iddynt sgorio eu hunain unwaith eto, gan ystyried eu hymatebion i’r cwestiynau hynny.
Pwy ddylai ei ddefnyddio?Mae’n rhad ac am ddim i bawb. Mae’n ddefnyddiol iawn i unrhywun sy’n rhedeg neu’n berchen ar fusnes. Mi fydd yn ddefnyddiol hefyd os ydych yn meddwl am, neu newydd ddechrau busnes, oherwydd fe fydd yn eich helpu i adnabod y sgiliau a’r wybodaeth sydd angen arnoch i wneud y gorau o botensial y busnes.
Eich asesiad chi o’ch busnes chi yw’r wybodaeth sydd ei angen a’r hyn y gallai eich busnes ei gyflawni i’r dyfodol. Felly, er mwyn cael y gorau ohono, byddwch yn onest.


Pam dylech chi gwblhau Ciplun?Mae pobl busnes sy’n cymryd yr amser i adolygu eu busnesau’n dweud mai trwy ganolbwyntio ar eu blaenoriaethau mae’n eu gwneud yn fwy effeithiol. Mae’n eu helpu i wneud y mwyaf posibl o dwf i’r dyfodol neu’n eu hatgoffa am y weledigaeth â’u symbylodd i ddechrau’r busnes yn y lle cyntaf.


Pa feysydd mae’r Ciplun yn delio â nhw ?Mae Ciplun Byd Busnes Byw yn offeryn y gall busnesau eu defnyddio i raddio eu perfformiad ar draws 6 o feysydd busnes allweddol:
• Cynllunio Busnes (gan gynnwys rheoli adnoddau o fewn y busnes)
• Deallusrwydd Marchnata
• Rheoli TG
• Rheolaeth Ariannol
• Strategaeth Farchnata
• GwerthiantPa wybodaeth sydd angen arnaf i gwblhau Ciplun?Fe fyddai’n ddefnyddiol i gael y wybodaeth canlynol:-
• Trosiant eich busnes am y flwddyn flaenorol
• Rhagolygon y trosiant ar gyfer y blynyddoedd i ddod
• Nifer y gweithwyr
• Eich cynllun marchnata
• Eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol
Faint o amser sydd angen neilltuo ar gyfer cwblhau Ciplun?Mae hyn yn dibynnu arnoch chi. Po fwyaf o wybodaeth y gallwch roi, gorau gyd er mwyn cael dadansoddiad fwy cyflawn. Fe alla’i gymryd rhwng 15 munud a hanner awr.
Beth sy’n digwydd nesaf?


Gallwch argraffu eich Ciplun a’i gadw ar gyfer ei ddefnyddio yn y dyfodol. Gallwn hefyd anfon fersiwn pdf atoch chi trwy wasgu’r botwm ar ddiwedd yr holiadur. Byddwn yn argymell eich bod yn gwario ychydig o amser yn cynllunio ar gyfer sut yr hoffech weithredu. Mae croeso i chi hefyd gysylltu ag Antur Teifi i drafod y gefnogaeth sydd ar gael i’ch helpu.
.
Beth fyddwch chi’n ei wneud â’r wybodaeth?


Mae cyfrinachedd yn bwysig iawn i ni. Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth â gesglir trwy’r Ciplun â thrydydd parti.
Bydd unrhyw wybodaeth a gasglwyd o’r Ciplun ac a ddefnyddir gan Antur Teifi ar gyfer dadansoddi ac adrodd am dueddiadau busnes yn ddienw, a’i ddefnyddio mewn ffordd na ellir ei briodoli i unrhyw unigolyn neu fusnes.
Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r defnydd o ddata gallwch weld ein Polisi Preifatrwydd sydd ar dudalen flaen y wefan neu gallwch gysylltu â’r Rheolydd Data, Aled Davies – aled.davies@anturteifi.org.uk

Pam bod Antur Teifi yn darparu Ciplun?


Ers bron i 40 mlynedd, mae Antur Teifi wedi bod yn gweithredu fel menter gymdeithasol i helpu busnesau ddechrau a datblygu busnesau er hyrwyddo ffyniant y cymunedau y mae’n gweithio ynddynt.
Datblygwyd Byd Busnes Byw am 3 rheswm:
1. I’w ddefnyddio fel teclyn am ddim i berchnogion a rheolwyr busnes i’w helpu i ddeall anghenion y busnes ac i flaenoriethu meysydd gweithredu a datblygu. Mae busnesau mwy gwydn yn arwain at gymunedau mwy ffyniannus.
2. I ddatblygu ein dealltwriaeth o anghenion busnes. Fel menter sy’n cefnogi busnesau mae ganddon ni ddiddordeb yn y materion sy’n effeithio ar fusnesau heddiw.
3. Mae ganddon ni sgiliau ac arbenigedd o fewn y cwmni i helpu busnesau i ddechrau a datblygu. Ry’ ni’n gweithio gyda busnesau o bob maint i’w helpu i gyflawni eu nodau. Bydd y cipolwg yn ein helpu i ddeall y blaenoriaethau allweddol a’n helpu i adnabod y gefnogaeth sydd ei angen.Cwblhewch y Ciplun nawr.

 

Fields marked with an * are required

This is also available in: English