Ein gwaith yn Nyffryn Teifi

Rydym yn parhau i fuddsoddi er mwyn i unigolion a busnesau ffynnu a thyfu.

Fel menter gymdeithasol , mae’r Bwrdd ar ran ein cyfranddalwyr, wedi cytuno fod cyfran o’r  elw a gynhyrchir yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau sy’n cefnogi’r economi leol yn Nyffryn Teifi.

Rydym yn ymwybodol iawn o’r heriau sy’n bodoli yn yr amgylchedd traddodiadol o le y tarddodd Antur –  heriau sy’n cael eu nodweddu gan newid yn nemograffig yr ardal, swyddi â lefel o sgiliau isel, cyflogau cymharol isel a gor-gynrychiolaeth o swyddi yn y sector cyhoeddus o gymharu â chyfartaledd Cymru a’r DU .

Mae’r gymuned fusnes yn cael ei dominyddu gan gwmnïau bach – hyd at  92% o fusnesau sydd wedi’u cofrestru yn yr ardal.

Er ein bod yn gweithio ar draws Cymru erbyn hyn, rydym yn credu bod gennym gyfraniad gwerthfawr i’w wneud wrth gefnogi y  busnesau bach hynny yn Nyffryn Teifi, nid lleiaf drwy weithio mewn partneriaeth ag Ardal Twf Dyffryn Teifi a grëwyd o ganlyniad i ganfyddiadau’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen a sefydlwyd gan Edwina Hart,  Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth .

Rydym yn gallu cyflawni hyn drwy gyfrwng cwmnïau Antur Teifi ei hun sy’n darparu gwasanaethau masnachol ym meysydd TG,  Marchnata a Deallusrwydd Marchnata,  yn ogystal â thrwy ein gwaith ar ran y Llywodraeth.

Prosiectau Cymunedol

  • Mentora grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr ar gyfer cystadleuaeth “Dreigiaid Busnes Ifanc Abertawe” a oedd yn agored i ysgoliion ar draws Castell Nedd, Abertawe, Sir Gâr a Sir Benfro.
  • Cymryd rhan mewn Diwrnod Menter yn Ysgol Bro Pedr i gynllunio a datblygu sgiliau menter a chyflogaeth.  Darparodd Canta gefnogaeth trwy gynhyrchu adnoddau, yn ogystal â helpu i gyflwyno’r rhaglen ” Mynd Am Elw ” ar y cyd â “Base Wales” .
  • Trefnu cyfres o sesiynau galw heibio ar gyfer busnesau yn Nyffryn Teifi a drefnwyd yn benodol i roi cyfle i bobl  ddod i weld ein gwasanaethau a allai helpu eu busnes.
  • Mae Telemat yn gweithio ar brosiectau a anelir at addysgu’r gymuned wledig parthed technoleg.
  • Trefnu digwyddiad ar gyfer perchnogion busnesau Dyffryn Teifi am ddyfodol y stryd fawr yn yr unfed-ganrif-ar-hugain, yng nghwmni Bill Grimsey , cyn- Brifweithredwr  Wickes, Iceland a Focus DIY ac awdur “Sold Out” –  dadansoddiad cynhwysfawr o sefyllfa’r stryd fawr.
  • Noddi un person o Ddyffryn Teifi i fynychu Uwchgynhadledd Dyfodol y Stryd Fawr.  Bydd y wybodaeth a gasglwyd yn cael ei rhannu mewn cyfres o ddigwyddadau ar gyfer rhanddeiliaid yn Nyffryn Teifi.

This is also available in: English