Cronfa Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa

Mae Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa yn agosau at fod yn gwbl weithredol. Mae Innogy felly yn falch iawn i gyhoeddi lansiad Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa, sy’n werth £11 miliwn dros oes y fferm wynt (hyd at 25 mlynedd). Mae hefyd wedi cyhoeddi mai Antur Teifi sydd wedi ennill y cytundeb i weinyddu’r gronfa gan nodi

“ Gyda bron i 40 mlynedd o brofiad fel asiantaeth fenter sy’n gwasanaethu’r gymuned, mae ganddynt hanes rhagorol o reoli prosiectau a chronfeydd … maent yn dangos dealltwriaeth drylwyr o’r cyfleoedd amrywiol sydd gan y gronfa i gynnig … ac yn angerddol dros alluogi’r cymunedau sydd agosaf at y safle i elwa’n sylweddol o’r gronfa”

Fel cefnogwr brwd o gymunedau lleol cynaliadwy, bwriadwn ddefnyddio’r angerdd am gynorthwyo a galluogi busnesau a chymunedau lleol i elwa o fanteision y gronfa i’r eithaf a byddwn yn gweithredu’n gadarn, ond gyda hyblygrwydd, wrth ystyried y ceisiadau.

Gwybodaeth gefndirol

Diben yr adroddiad hwn ydy rhannu canlyniadau proses ymgynghori
ddiweddaraf innogy ar y gronfa ac egluro sut gall unigolion a grwpiau
cymunedol gymryd rhan.

Clicwch y llyn yma i lawrlwythwch fersiwn PDF

Pwy sy’n gymwys?

 

 • Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
 • Grwpiau cymunedol dan gyfansoddiad, elusennau wedi’u cofrestru
 • Cwmni nid-am-elw neu Gwmni â Budd Cymunedol
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Ysgolion
 • Bydd cyrff statudol yn gymwys os gallant ddangos bod gan y prosiect gysylltiadau cryf â phartneriaid yn y gymuned leol a nhw sydd yn y sefyllfa orau i ymgymryd â’r prosiect.

Bydd angen i’ch cais ddangos sut mae cymunedau o fewn yr ardal â benodwyd (yn gyntaf o fewn 6km o’r tyrbinau gwynt fel a welir ar y map isod) yn mynd i elwa’n sylweddol

Llun Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa

Eithriadau

I ddechrau, ni fydd y gronfa’n agored i unigolion na busnesau. Serch hynny, mi fydd y meini prawf yn cael eu hadolygu yn dilyn y rownd gyntaf o ariannu. Felly, ry’ ni’n awyddus iawn i glywed gan unigolion a busnesau a hoffai wneud cais i’r gronfa fel y gallwn greu darlun o’r anghenion lleol y tu hwnt i grwpiau cymunedol.

Mae’r gronfa nawr ar agor.

 

Sut alla’i wneud cais?

I wneud cais cliciwch y linc yma (dros £10k) neu yma (o dan £10k) Gwneir y penderfyniadau ar ddyfarniadau gan y panel grantiau, a gydlynir gan Reolwr y Gronfa a gweinyddir gan y tīm ehangach.

Cliciwch yma i weld y canllawiau ar gyfer cwblhau’r ffurflen

(Rhan 1) Eich Sefydliad

 • Pa sefydliad sy’n gwneud y cais a phwy sy’n cwblhau’r cais a beth yw eich rôl yn y grŵp neu’ch sefydliad cymunedol?
 • Ydych chi’n rhan o sefydliad ehangach, sy’n gysylltiedig ag unrhyw grŵp/corff cenedlaethol / llywodraethol / elusennol?
 • Disgrifiwch eich sefydliad, a ydych chi’n glwb / cymdeithas unigol, clwb ieuenctid / sefydliad, elusen, cyngor tref / cymuned, grŵp amgylcheddol / ayb.
 • Aelodaeth i’ch sefydliad / grŵp / prosiect. Beth yw’r gofynion, os yn gymwys?
 • Staff/Gwirfoddolwyr, rhowch fanylion am rifau.

(Rhan 2) Eich Prosiect

 • Beth yw’r prosiect arfaethedig?
 • Pam rydych yn teimlo bod angen y prosiect, a ydych wedi ystyried cynnal ymchwil i’r farchnad/ymgynghori lleol?
 • Sut bydd y gymuned o fewn 6km yn elwa, dangos gwerth am arian?
 • Faint o bobol fydd yn elwa’n uniongyrchol o’r prosiect?
 • Beth yw dyddiadau dechrau a diwedd y prosiect? Darparwch linell amser i gefnogi’r prosiect.

(Rhan 3) Prosiect Arfaethedig Manylion Ariannol

 • Darparwch restr lawn o’r gwariant gan gynnwys cost eitemau a TAW.
 • Darparwch fanylion am unrhyw grantiau/benthyciadau eraill ‘ry chi wedi gwneud cais amdanynt neu eisoes wedi derbyn i gefnogi’r cais hwn.
 • Bydd angen 3 dyfnbris am eitmau dros £5,000 ac 1 dyfnbris bydd angen ar gyfer eitemau o dan £4,999.99.
 • Nodwch os ydych yn gymwys i hawlio TAW.
 • Ar ddiwedd y rhan hon, nodwch swm y grant ‘ry chi’n hawlio trwy Grant Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa.
 • Os ydi’r prosiect dros £10,000, bydd angen darparu cynllun busnes 3 mlynedd a rhagamcanion llif-arian manwl 3 year mlynedd

Sicrhewch fod pob dogfen wedi’u cynnwys yn eich cais fel â welir yn y pecynnau gwneud cais am grant (dros £10.000 ac o dan £10.000).

Anfonwch geisiadau wedi’u cwblhau i :-

Moishe Merry

Antur Teifi, Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castellnewydd Emlyn, Sir Gâr SA38 9DB

brechfa@anturteifi.org.uk

 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd pob cais yn cael ei asesu gan Antur Teifi yn y lle cyntaf, ac yna’n cael ei gyflwyno i’r panel a fydd yn gwneud yr holl benderfyniadau ar ddyrannu arian y gronfa.

Hysbysir pob ymgeisydd o’r penderfyniadau boed yn llwyddiannus ai peidio. Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus:

 • gyflwyno cyllideb lawn ar gyfer cymeradwyaeth derfynol ac unrhyw ddogfennau eraill sy’n ofynnol gan y panel
 • gyflwyno derbynebau am wariant yn unol â’r gyllideb a gyflwynwyd.
 • ddefnyddio’r arian yn unol â’r hyn a gyflwynwyd yn y cais oni bai bod unrhyw newidiadau wedi’u derbyn a’u cytuno ymlaen llaw.
 • gyflwyno adroddiadau o gynnydd yn ôl y gofyn gan Antur Teifi. Amlinellir gofynion yr adroddiadau hyn yn ôl maint y prosiect

 

Sut mae’r arian yn cael ei ddyrannu?

Mae pob penderfyniad ar ddyrannu’r arian yn cael ei wneud gan banel o wirfoddolwyr lleol sydd yn byw o fewn 6km o i’r fferm wynt. Mae ganddynt amrywiaeth o ddiddordebau a chefndiroedd ac yn gymysg o ran oedran er mwyn sicrhau bod pob grŵp demograffig yn cael ei gynrychioli’n deg.

Mae’r panel yn teimlo ei fod yn ddoeth i barhau’n ddienw a hynny yn unol ag arfer gweithredu cronfeydd tebyg. Gallai aelodau’r panel wynebu aflonyddwch trwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol ac ati pe bae eu henwau yn wybyddus i bawb. Cytunwyd ar y penderfyniad hwn, nid yn unig i ddiogelu lles a chywirdeb ei waith, ond hefyd i sicrhau na chaiff yr aelodau eu lobïo nac ychwaith dderbyn unrhyw bwysau gan unigolion neu sefydliadau sy’n gwneud cais am arian.

Mae’r panel yn cwrdd bob chwarter i ystyried ceisiadau. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ynglŷn â dyrannu arian, cysylltwch â Moishe Merry, Rheolwr Cronfa’r Ymddiriedolaeth ar brechfa@anturteifi.org.uk

 

Cefnogaeth Datblygu’r Gymuned

Severn Wye - Community Development Support LogoSevern Wye – Cefnogaeth Datblygu Cymunedol

Mae Innogy wedi penderfynu y byddant, yn ogystal â gwneud cytundeb ag Antur Teifi, corff proffesiynol, annibynnol, i weinyddu’r gronfa, byddant yn buddsoddi yng ngwasanaeth Asiantaeth Ynni Severn Wye: corff a fydd yn cefnogi’r cymunedau agosaf at y safle i ddatblygu prosiectau er sicrhau y gorau o’r cyfleon a ddaw o’r gronfa hon.

Bydd Severn Wye yn darparu cefnogaeth datblygu cymunedol trwy:

 • Rannu arfer gorau ynghylch datblygu cymunedol a helpu’r gymuned leol mewn ffordd strategol
 • Cynyddu capasiti lleol a chefnogi datblygu economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol
 • Ysbrydoli ffyrdd newydd o weithio ar y cyd rhwng cymunedau a rhanddeiliaid eraill
 • Galluogi cymunedau i ddatblygu atebion arloesol i heriau er mwyn gwella ansawdd eu bywydau, nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Aled Vaughan Owen Bydd Aled Vaughan Owen yn cyflawni’r gwaith hwn ar ran Severn Wye. Y mae’n ymarferwr datblygu cymunedol gyda bron 20 mlynedd o brofiad. Ers 2013, mae Aled wedi gweithio ar y rhaglen Cynefin – rhaglen sydd yn cynnig dulliau arloesol i gymunedau o ran datblygu atebion cynaliadwy a gwydn wrth wynebu heriau heddiw ac yfory. Roedd ei waith yn cynnwys creu cynllun Y Llanelli A Garem a fu’n rhan o’r Sgwrs Genedlaethol ar gyfer gosod nodau’r Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Aled hefyd wedi gweithio i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol er mwyn gwella’r broses o ymgysylltu â dinasyddion a’u cyfraniad nhw at gynlluniau Llesiant. Cyn hynny bu’n Bennaeth Datblygu Cymunedol ym Menter Cwm Gwendraeth, yn datblygu prosiectau arloesol i helpu adeiladu cymunedau cynaliadwy a ffyniannus. Arweiniodd y gwaith hwn at gael ei ddewis yn un o Arwyr Gwyrddion Cymru ac yn un o Genhadon Newid Hinsawdd y Cyngor Prydeinig.

Os hoffech gysylltu ag Aled, cysylltwch ag ef yn Brechfa@severnwye.org.uk neu 07792 693874, os gwelwch yn dda.

Ynni Severn Wye yn elusen sy’n gweithio ar adeiladu dyfodol cynaliadwy ar gyfer preswylwyr a chymunedau ledled Cymru a De-orllewin Lloegr. Â brwdfrydedd dros y rhanbarth a’r wybodaeth arbenigol ar gyfer achosi newid gwirioneddol, mae Severn Wye wedi treulio ugain mlynedd yn cyfeirio syniadau, technolegau a chymhorthdal tua gwella ansawdd bywyd ac ysbrydoli byw cynaliadwy. Mae Severn Wye yn esgor ar brosiectau ymarferol sy’n helpu preswylwyr, busnesau a chymunedau i ffynnu, nawr ac yn y tymor hir. Canfyddwch ragor yn severnwye.org.uk.

 

Newyddion

Dyfarnwyd y ddau grant cyntaf i’r sefydliadau canlynol:

  • Cyngor Cymuned Llanllawddog – £5,000, i ariannu diffibrilwyr
   Wedi’u lleoli mewn tri lleoliad amlwg o gwmpas yr ardal, mae’r grant yn cynnwys gosod yr unedau yn ogystal â chyfrannu at gostau cynnal a chadw. Cynigir hyfforddiant ar gyfer y gymuned ehangach hefyd i sicrhau fod cynifer o bobol â phosib yn dysgu sut i’w defnyddio er mwyn sicrhau effeithiolrwydd yr unedau mewn argyfwng.

 

 • Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin – £ 55,000 dros 2 flynedd tuag at Gae Chwarae 3G.
  Yn agored i’r gymuned ehangach y tu allan i oriau ysgol ac ar benwythnosau, bydd y grant yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at y diffyg ariannol terfynol ar gyfer y prosiect hwn. Dyma’r unig gae pob tywydd o’r fath yn y Sir. Yn rhan o’r cytundeb o dderbyn y grant, mae’r panel grantiau wedi gofyn i’r ysgol i ddarparu sesiynau am ddim i’r clybiau a’r grwpiau o fewn ardal budd y fferm wynt.

 

Antur Teifi Logo

Mewn Partneriaeth Ȃ

innology logo

This is also available in: English