Achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl

Unwaith eto, mae Antur Teifi wedi llwyddo i sicrhau achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl Hwn yw’r safon cydnabyddedig ar gyfer rheoli pobl.

Mae’r wobr yn dangos ein hymrwymiad parhaus i wireddu potensial ein staff i arwain, cefnogi a rheoli eu timau yn effeithiol i gyflawni canlyniadau cynaliadwy. Yn sail i’r Safon mae’r fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl, sy’n adlewyrchu tueddiadau diweddaraf yn y  gweithle, sgiliau hanfodol a strwythurau effeithiol sydd eu hangen i berfformio’n well mewn unrhyw ddiwydiant. Gan weithio gyda chleientiaid ar draws y byd, mae Buddsoddwyr Mewn Pobl yn galluogi sefydliadau i feincnodi yn erbyn y gorau yn y busnes ar raddfa ryngwladol.

Meddai Paul Devoy, Pennaeth Buddsoddwyr mewn Pobl: “Hoffem longyfarch Antur Teifi gan fod achrediad hwn yn arwydd o gyflogwr gwych, a mudiad sydd wedi ymrwymo i gyflawni llwyddiant trwy wireddu potensial eu pobl. ”

Bronwen Raine yw Rheolwr Gyfarwyddwr Antur Teifi:  “Mae’r gydnabyddiaeth yn adlewyrchiad o gyfraniad ac ymroddiad ein timau ledled Cymru.  Mae ein hachrediad yn para am y tair blynedd nesaf, ond byddwn yn parhau i ymdrechu i wneud gwelliannau mewn rheoli pobl er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n cleientiaid. “

Mae’r FSB yn chwilio am Fusnesau Bach Gorau Cymru

Mae Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) yng Nghymru wedi lansio’i ymgyrch i ddod o hyd i fusnesau bach mwyaf llwyddiannus ar draws y DU. Naill ai busnesau sy’n allforio i fusnesau newydd, ac o arloeswyr i fusnesau gwyrdd, busnesau teuluol I entrepreneuriaid ifanc,  mae cwmnïau bach yn cael eu hannog I gymryd rhan  yng ngwobrau FSB Dathlu Busnesau Bach 2019.

Cynhelir rownd derfynol Cymru yng Nghaerdydd ym mis Mawrth 2019, gyda’r holl enillwyr yn cystadlu yn rownd derfynol genedlaethol y DU a gynhelir ar 23 Mai 2019 yn Evolution Battersea, Llundain. Yma, cyhoeddir y 10 enillydd yn y categoriau isod:

 • Busnes Rhyngwladol y Flwyddyn
 • Busnes Moesegol a Gwyrdd y Flwyddyn
 • Gwobr Arloesedd Busnes a Chynnyrch
 • Arloesedd Digidol y Flwyddyn
 • Busnes Meicro y Flwyddyn
 • Busnes Newydd y Flwyddyn
 • Busnes Wedi Tyfu y Flwyddyn
 • Busnes Teuluol y Flwyddyn
 • Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn (30 oed ac iau)
 • Cyflogwr y Flwyddyn
 • Gwobr Cymunedol

Mae’r gwobrau yn rhad ac am ddim I ymgeisio ac  yn agored i bob cwmni bach. Y dyddiad cau ar gyfer y gwobrau Cymraeg yw 8fed Chwefror 2019.

GRWP RHWYDWEITHIO CCP

Cynhaliwyd yr ail gyfarfod Rhwydweithio CCP yng Ngwesty’r Emlyn, ddydd Mercher, y 5ed o Ragfyr. Gyda nifer dda o fusnesau wedi troi mas unwaith eto, cafodd cynrychiolwyr brecwast hyfryd gyda digon o de a choffi a rôl bacwn tra’n cael cyfle i sgwrsio a chlywed mwy am fusnesau ei gilydd.

CPP NetworkingCafwyd cyflwyniad pum munud gan John Evans o Workways +. Rhoddodd gipolwg diddorol iawn i ni ar waith y sefydliad sy’n cynnig cyfleoedd hyfforddi a phrofiad gwaith â thâl i bobl ddi-waith hirdymor i helpu i gael eu bywydau yn ôl ar y trywydd iawn. Roedd clywed rhai o’r llwyddiannau yn wirioneddol ysbrydoledig, nid yn unig o safbwynt y di-waith a oedd wedi sicrhau gwaith ond hefyd o ran y  cyflogwyr wrth roi’r cyfleoedd i unigolion i gael bywyd gwell.

Sefydlwyd Rhwydwaith Busnes Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro (CCP) gan Dave a Claire Thomas o Thomas Safety Services Cyf fel grŵp di-elw, a chynhelir cyfarfodydd ar DDYDD MERCHER CYNTAF bob mis. (Ac eithrio Ionawr 2019, a fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher 9 Ionawr 2019.) Y ffi mynediad yw £ 5 y pen am y lluniaeth,

Os oes gennych ddiddordeb ac eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â dave@thomassafetyservices.co.uk neu claire@thomassafetyservices.co.uk neu Facebook  www.facebook.com/groups/CCPBusinessNetwork neu Twitter https://twitter.com/CCPBusinessNet

Antur Teifi yn Penodi Rheolwr-Gyfarwyddwr newydd

Ar y 12fed o Dachwedd cymerodd Bronwen Raine at awenau Antur Teifi – dim ond y pedwerydd Rheolwr-Gyfarwyddwr i arwain y fenter gymdeithasol a sefydlwyd bron i 40 mlynedd yn ôl.

Bydd Bronwen, a anwyd yn y Rhondda, yn dilyn Dewi Williams sydd wedi llywio twf Antur Teifi o’r gwreiddiau yng Ngeredigion a Sir Gaerfyrddin i fod yn gwmni sy’n gwasanaethu  Cymru gyfan dros y 12 mlynedd diwethaf.

Wedi i’w theulu symud i Gaerdydd, cafodd Bronwen ei haddysg yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd ac aeth ymlaen i astudio’r gyfraith yn y London School of Economics. Wedi graddio, trodd Bronwen ei chefn ar yrfa addawol yn y gyfraith.  Yn lle hynny, dilynodd drywydd entrepreneuraidd gan sefydlu busnes tywyswyr yn Llundain gyda’i gŵr, Nick.  Yn dilyn 12 mlynedd llwyddiannus, penderfynwyd symud yn ôl i Gymru gyda’u tri phlentyn.

Yma daeth i’w chydnabod yn arbenigwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y sector Gwirfoddol. Arweiniodd hyn at yr hyn y mae’n disgrifio yn ‘gyfleon ymgynghori cyffrous’, yn gyntaf, gydag Awdurdod Datblygu Cymru ac, yn ddiweddarach, yn rheolwr prosiect gyda Bwrdd Iechyd Ceredigion.

Dyma’r arbenigedd a ddaeth â hi at Antur Teifi yn 2009 cyn cael ei phenodi’n Rheolwr Cytundeb Cychwyn Busnes Newydd i Geredigion a Phowys yn 2012. Ei rôl cyn y penodiad newydd hwn oedd Rheolwr Rhanbarthol Busnes Cymru gyda chyfrifoldeb dros y Canolbarth a’r Gorllewin.

Fel Rheolwr-Gyfarwyddwr, mae gan Mrs. Raine weledigaeth glir ynglŷn â chynlluniau twf y cwmni. “Y flaenoriaeth, yn ddi-os, yw cryfhau ochr fasnachol Antur Teifi” meddai.

Bydd 2019 yn nodi carreg filltir bwysig yn hanes Antur Teifi ac mae’r Rheolwr Cyfarwyddwr newydd yn bwriadu manteisio’n llawn ar y dathliadau. Meddai Bronwen:

“Mae’r ffaith y byddwn yn dathlu’n pen blwydd yn 40 oed yn ein rhoi mewn sefyllfa freintiedig iawn. Mae gennym lawer yn gyffredin â’r busnesau yr ydym wedi’u cefnogi dros y blynyddoedd. Wedi tyfu o gwmni bach ond ymrwymedig ein hunain, mae gennym ddealltwriaeth gynhenid ​​o’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu busnesau a mentrau gwledig. Daw’r profiad hwnnw o’n gwreiddiau lleol cryf yn Nyffryn Teifi – cyfoeth o brofiad a gwybodaeth sydd bellach yn profi’n berthnasol ac yn ysbrydoledig i fusnesau ledled Cymru. “

Fel rhan o’i buddsoddiad personol yn natblygiad parhaus Antur Teifi, mae Mrs Raine wrthi’n adeiladu ar ei gwybodaeth a’i sgiliau yn yr iaith Gymraeg. ‘Mae  Rheolwyr Gyfarwyddwyr blaenorol Antur Teifi wedi bod yn gwbl ddwyieithog ac rwy’n awyddus i gyfranogi’n llawn yn y bwrlwm a’r creadigrwydd cymdeithasol y mae’r iaith yn ei fynegi a’i ymgorffori.’ meddai.

Medd Chris Hewitt, Cadeirydd Antur Teifi:

“Gyda’r cwmni yn dechrau ar ei 40fed blwyddyn o fodolaeth,  mae Bronwen yn cymryd yr awenau mewn cyfnod  pwysig iawn.  Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod ganddi’r weledigaeth, y gallu a’r egni i alluogi Antur Teifi i edrych ymlaen, gyda hyder, tuag at y 40 mlynedd nesaf. “

Yr aur i Antur Teifi eto.

Yn dilyn asesiad Committed2Equality (C2E) yn ddiweddar mae’r cwmni’n falch iawn i gyhoeddi ei fod wedi cadw’r Safon Aur a hynny am y pumed flwyddyn yn olynol.

Mae cyrraedd y Safon Cydraddoldeb Cenedlaethol hwn nid yn unig yn rhoi mantais i’r cwmni ar gyfer ennill busnes mewn marchnad gystadleuol iawn, ond mae hefyd yn rhan allweddol o’n Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol tuag at ein gweithwyr o fewn y cwmni ac o ran y gwasanaeth ry’ ni’n darparu yn allanol drwy ein prosiectau ein hunain yn ogystal â’r cytundebau ar ran ein partneriaid.

Chris Hewitt yw Cadeirydd Antur Teifi. “Fel cwmni, ry’ ni’n falch iawn o’r llwyddiant hwn ac yn arbennig wrth sicrhau sgôr uchel iawn eleni eto. Mae’n arwydd clir o ymrwymiad y cwmni yn ei fwriad o gynnal y safonau uchel wrth gefnogi busnesau a’r gymuned.”

Grŵp Rhwydweithio Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro (CCP)

Cynhaliwyd cyfarfod o Grŵp Rhwydweithio Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro (CCP) y bore yma yng Ngwesty’r Emlyn, Castell Newydd Emlyn.

Cafwyd cynrychiolaeth dda o fusnesau a sefydliadau a hynny er gwaetha’r gwynt a’r glaw!  Ar ôl mwynhau rôl cig moch a digon o goffi a te i’n cadw ni’n effro,  cafodd pawb gyfle i gyflwyno eu hunain a’u busnes cyn symud ymlaen i’r sesiwn mwy anffurfiol  yn sgwrsio a dod i adnabod ei gilydd a’u busnesau.

Aled addressing the groupYm mhob cyfarfod, fe fydd yna slot 5 munud  ar gael i un busnes i gyflwyno eu gweithgareddau. Tro Telemat,  Antur Teifi oedd hi y tro hwn.   Cafwyd anerchiad gan Aled Davies, Gweithredwr Gwerthiant Telemat, a soniodd am bwysigrwydd Cymorth TG i fusnesau bach ac amlinellodd y gwahanol opsiynau sydd ar gael gan Telemat, yn amrywio o becyn Talu-wrth fynd am £25 i  becynnau  sy’n cynnig yr ystod gyfan o gymorth TG. Am ragor o wybodaeth ewch i www.telemat.co.uk

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar fore Mercher, 5ed Rhagfyr yng Ngwesty’r Emlyn am 7.30am. Mae hwn yn gyfle delfrydol i roi hwb i’ch busnes ac i rannu profiadau am faterion sy’n wynebu pob busnes. Mae tocynnau ar gyfer y cyfarfod nesaf ar gael trwy fynd i: www.eventbrite.co.uk/e/ccp-business-networking-group-tickets-52304855230.

Mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Busnes Gorllewin Cymru 2019 wedi agor

Mae’r digwyddiad yn cydnabod ac yn dathlu’r amrywiaeth  o fusnesau yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion

Mae’r digwyddiad, sy’n cael ei redeg gan WalesOnline ynghyd â’r Carmarthen Journal a Llanelli Star.

Noddir  y digwyddiad gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac fe’i gynhelir ar nos Wener, Ionawr 18 yng Ngwesty Parc  Y Stradey, Llanelli.

Mae yna 10 categori a dewisir rhestr fer o dri o bob categori yn ogystal  ag un enillydd  a gaiff ei wobryo yn  Busnes y Flwyddyn.

Rhaid i fusnesau weithredu neu wedi eu cofrestru yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro. Y dyddiad cau yw 11.59pm ddydd Sul, Tachwedd 25.

Y categorïau yw:

 • Amaeth
 • Gweithgynhyrchu – busnes mawr
 • Gweithgynhyrchu – Busnesau bach a chanolig
 • Manwerthu
 • Gwasanaethau
 • Twristiaeth a hamdden
 • Hyfforddiant a datblygu
 • Adeiladwaith
 • Busnes bach
 • Bwyd a diod

Am ragor o fanylion am bob un o’r categorÏau ewch i:  goo.gl/9trhJq

Chris Hewitt, Cadeirydd newydd y Bwrdd

 Bev Pold the retiring ChairMae Antur Teifi yn falch o gyhoeddi penodiad Chris Hewitt fel Cadeirydd newydd y Bwrdd. Mae’n dilyn Bev Pold a fu’n Gadeirydd am dair blynedd.

Mae gyrfa Mr Hewitt yn cynnwys 20 mlynedd yn y Sefydliad Awyrofod Brenhinol, bu’n ymgeisydd yn etholiadau’r Cynulliad ym 1999 ac yn cynrychioli’r Gymdeithas Athrawon a Darlithwyr yn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru. Bu’n gyfarwyddwr anweithredol Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru am bum mlynedd a hanner hyd at 2008 ac wedi bod yn Ynad Heddwch ers dros 13 mlynedd.  Mae’n ymddiriedolwr yng Nghastell Aberteifi ac ef yw Trysorydd presennol Ymddiriedolaeth Cadwgan.

Chris hewitt, Cadeirydd newydd y BwrddMr. Hewitt noted “Mae’r Cadeirydd newydd yn ymgymryd â’r rôl ar ddechrau blwyddyn bwysig i Antur Teifi sydd, ym mis Medi 2019, yn dathlu 40 mlynedd yn cefnogi busnesau yn Nyffryn Teifi yn ogystal ag ar draws Canolbarth a Gogledd Cymru.

Bydd 2019 hefyd yn flwyddyn bwysig i fusnesau eraill ledled y DU wrth i ddyddiad gadael yr UE nesáu.  Tra bod busnesau bach a chanolig yn aros i weld pa heriau fydd yn eu hwynebu yn y blynyddoedd i ddod mae Bwrdd Antur Teifi, o dan ei gadeiryddiaeth newydd,  yn hyderus y bydd profiadau’r 40 mlynedd diwethaf yn sylfaen gadarn ar gyfer y gwaith o gefnogi busnesau i’r dyfodol.

Hoffwn hefyd ddiolch i’r cyn Gadeirydd Bev Pold, am ei chyfraniad dros y blynyddoedd ac am ei chadernid wrth y llyw.

Cystadleuaeth grantiau i fusnesau bach

Mae SmallBusiness.co.uk wedi lansio cystadleuaeth grantiau newydd, gan ddyfarnu £5,000 bob mis i fusnesau sydd â throsiant rhwng £50,000 a £500,000.

Os ydych chi’n rhedeg busnes bach ac  yn gorfforedig ers o leiaf blwyddyn yn ôl, eich bod yn masnachu ar hyn o bryd a’ch trosiant rhwng £50,000 a £500,000, rydych chi’n gymwys i wneud cais.  Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi un ffurflen yn cynnwys gwybodaeth am eich busnes.

Yn eich cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cymaint o wybodaeth â phosib am eich llwyddiannau hyd yn hyn.  Bydd defnyddio ffigurau ac enghreifftiau lle y bo’n bosib, fel twf trosiant, y cytundebau pwysig rydych chi wedi’u hennill, y partneriaethau rydych chi wedi’u llunio, neu unrhyw beth arall sydd wedi helpu eich busnes i symud ymlaen, yn helpu eich cais.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Small Business.

 

AROLWG DIGIDOL AR GYFER CWMNÏAU BACH A CHANOLIG

Bydd Uned Ymchwil Economi Cymru Prifysgol Caerdydd yn lansio’r Arolwg Aeddfedrwydd Digidol blynyddol diweddaraf ar 10 Medi ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Mae’r arolwg yn darparu’r prif ffynhonnell ddata ar aeddfedrwydd digidol busnesau Cymru – trwy adlewyrchu eu sgiliau TG a’u defnydd o dechnolegau digidol.

Mae tystiolaeth o’r Arolygon Aeddfedrwydd Digidol blaenorol (2016 a 2017) yn dangos bod busnesau wedi elwa’n sylweddol o fabwysiadu technoleg o’r fath, gyda 50% o fusnesau bach a chanolig Cymru yn nodi codiad mewn elw o ddefnyddio band eang cyflym iawn.

Bydd pob busnes sy’n cymryd rhan yn arolwg 2018 yn gymwys i dderbyn copi o’u Sgôr Aeddfedrwydd Digidol am ddim (bydd hyn yn cael ei anfon at bawb sy’n cymryd rhan yn gynnar yn 2019), gan ddangos sut maent yn cymharu ag eraill yng Nghymru.
Gallwch weld yr arolwg yma: https://bit.ly/2w2koYe