Byd Busnes Byw Cyllid

Benthyciadau Busnes:

Gall Antur Teifi gynnig yr opsiynau cyllid canlynol ar gyfer eich anghenion unigol:

Rydym yn cynnig benthyciadau busnes tymor byr hyd at 12 mis gyda phenderfyniadau yr un diwrnod a benthyciad tymor canolig rhwng 1 a 5 mlynedd.

Benthyciadau Tymor Hir

Morgeisi Masnachol

Mae nifer o fusnesau’n dewis prynu yn hytrach na rhentu safleoedd gan fod ad-daliadau morgeisi yn aml yn gyfwerth â thaliadau rhent. Yn y tymor hir, gall eiddo gynyddu gwerth, gan wneud yr opsiwn o brynu yn llawer mwy deniadol. I gael gwybod mwy, cwblhewch y ffurflen isod a bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib i drafod eich gofynion

Cyllid Asedau

Pan fydd angen prynu offer newydd  mae cyllid asedau yn cynnig ateb cost-effeithiol ar gyfer ariannu’r buddsoddiad. Gallwn eich helpu i greu pecyn a fydd yn ateb gofynion penodol eich busnes chi.

Cyllid Anfonebau

Mae cyllid anfonebau yn ffordd dda o alluogi eich busnes i wireddu ei botensial ac i chi gymryd rheolaeth ar eich cyllid.  P’un a oes angen arian arnoch ar anfonebau penodol neu ateb fwy tymor hir, gallwn helpu.

Cyllid Pontio

Mae Benthyciadau Pontio (fel arfer 6-12 mis) yn opsiwn delfrydol tra bod cyllid tymor hir yn cael ei drefnu. Maent hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer anghenion tymor byr, er enghraifft:

  • Stoc ar gyfer eich busnes
  • Talu TAW
  • Adnewyddiadau
  • Prynu / Buddsoddi Eiddo
    Cyfalaf Gwaith ar gyfer eich busnes

Cyllid Rhyddfraint

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhedeg busnes, gall prynu rhyddfraint fod yn opsiwn.  Siaradwch â’n cynghorwyr busnes a all eich helpu  i wneud y penderfyniad iawn i chi.

Cyllid Amaethyddol / Da byw

Yn hanesyddol, prynir da byw trwy gronfeydd wrth gefn neu trwy orddrafft.  Ry’ ni  nawr yn cynnig opsiynau eraill i’ch helpu i gynyddu’ch buches, gwella geneteg ar draws y brid neu wella cynhyrchiant.

Cyllid Cerbydau Masnachol

P’un a ydych yn prynu car unwaith ac am byth, neu fflyd o gerbydau masnachol newydd sbon, bydd ein cynghorydd yn eich tywys drwy’r gwahanol becynnau a gynigir yn ogystal  â chynnig dyfynbris ar eich cyfer.

Cyllid ar gyfer dechrau busnes

Gall codi’r arian i ddechrau busnes hefyd fod yn rhwystr i ddatblygu syniadau da. Mae Antur Teifi yn gweithredu fel partner swyddogol ar gyfer y Start Up Loan Company ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Gogledd Cymru. Mae’r benthyciadau ar gael i fusnesau sydd eto i’w lansio neu’r rhai sydd wedi bod yn masnachu am hyd at ddwy flynedd.

“Roedd y broses o gael cyllid trwy Antur Teifi mor syml. Gyda’r penderfyniad cyflym, roeddwn yn medru sicrhau’r eiddo perffaith ar gyfer ehangu fy musnes.”
Jason Williams, Perchennog, Williams Estates, Gogledd Ddwyrain Cymru

Cysylltwch  â ni:

Fields marked with an * are required

This is also available in: English