Benthyciadau Dechrau Busnes

Mae Antur Teifi  yn un o’r partneriaid sy’n darparu’r gwasanaeth ar ran Start Up Loans Company.

Visit www.startuploans.co.uk
Visit www.startuploans.co.uk

Cynllun sydd ar waith ledled y DU ac a gefnogir gan y llywodraeth yw The Start-up Loans Company. Mae’n cynnig benthyciad, y bydd angen ei ad-dalu, i unigolion dros 18 oed sydd â syniad posibl ar gyfer busnes ond nad ydynt yn gallu cael gafael ar arian. Mae’r cynllun yn ariannu busnesau ym mhob sector. Yn ogystal â chymorth ariannol, mae pawb sy’n cael benthyciad hefyd yn cael gwasanaeth mentor, cyfleoedd i fynychu digwyddiadau hyfforddi rhad ac am ddim, a chynigion unigryw i fusnesau.

Mae Antur Teifi yn rhan o rwydwaith o bartneriaid swyddogol y Start-up Loans Company ledled y DU, sy’n gweinyddu’r cynllun. Rydym yma i’ch arwain drwy’r broses o gyflwyno cais ac i gynnig cyngor ynghylch creu cynllun busnes a rhagolygon llif arian. Os byddwch yn cael benthyciad, byddwn yna’n eich cefnogi ar hyd y daith ac yn rhoi eich mentor busnes i chi.

Golyga hyn y bydd unrhywun sydd yn dymuno dechrau busnes yn gallu gwneud cais am fenthyciad arian yn ystod y flwyddyn gyntaf o fasnachu. Gall busnesau fenthyg rhwng £500 a £25,000 gyda llog cystadleuol o 6.19% APR i’w ad-dalu o fewn 5 mlynedd.

Mae benthyciadau dechrau busnes ar gael i fusnesau newydd sydd heb ddechrau masnachu neu fusnesau sydd wedi bod yn masnachu ers blwyddyn. Mewn rhai amgylchiadau gall y ddarpariaeth gael ei ymestyn i ddwy flynedd.

Delivery Partner Start Up Loans

 

 

 

 

 

Hysbysebu Radio

*Gall ymgeiswyr wneud cais yn rhad ac am ddim am Fenthyciad Dechrau Busnes, ac ni fyddant BYTH yn gorfod talu ffi am wneud cais o’r fath ac ni ofynnir BYTH iddynt am flaendal. Wrth chwilio am gyllid ar gyfer eich busnes, sicrhewch eich bod yn ymchwilio’n ofalus cyn nodi eich manylion personol ar unrhyw wefan.

Sut mae’n gweithio

Gall cleientiaid fynegi eu diddordeb mewn benthyciad cychwyn busnes drwy ymweld â www.startuploans.co.uk. Fel arall, gallant ffonio 01239 710 238 i fynegi eu diddordeb. Bydd y cleient yn cael ei gynorthwyo ar hyd y broses gan ymgynghorydd cychwyn busnes, a fydd yn ei helpu i gwblhau ei gynllun busnes a’i ragolygon llif arian er mwyn cefnogi ei gais am fenthyciad. *Ni fyddwn yn codi tâl am y gwasanaeth hwn, boed yn llwyddiannus neu beidio.

Sut mae ymgeisio?

Mae’r broses ymgeisio’n hawdd iawn, ac nid yw’n cymryd mwy nag ychydig eiliadau. Bydd yn rhaid i chi fodloni’r gofynion canlynol: Rhaid bod gennych syniad ar gyfer busnes neu’ch bod wedi cychwyn busnes yn ddiweddar. Rhaid bod gennych hawl i fyw a gweithio yn y DU. Rhaid eich bod yn gallu profi pwy ydych chi. Rhaid nad ydych yn fethdalwr heb ei ryddhau neu nad ydych yn destun Trefniant Gwirfoddol Unigol. Os ydych yn bodloni’r meini prawf uchod, cliciwch ar y botwm “Ymgeisio’n Awr” ac fe wnawn ni sicrhau bod eich proses ymgeisio’n dechrau!


Mentora

Mae angen help ar bawb i dyfu eu busnes. Felly, ar ôl i chi gael eich benthyciad, byddwn yn eich paru â mentor addas a fydd yn eich helpu i oresgyn unrhyw heriau neu rwystrau wrth i chi fynd ati i sefydlu a rhedeg eich busnes.

Mae gwasanaeth mentora’n rhan amhrisiadwy o’r rhaglen Benthyciadau Dechrau Busnes. Fel y dywed James Caan, Cadeirydd y cynllun, “Mae’r gwasanaeth mentora yr un mor bwysig â’r benthyciad ei hun, os nad yn bwysicach.”

Mae mentora –  hyd at 15 awr  –  yn RHAD AC AM DDIM i’r rhai hynny sy’n llwyddo i sicrhau benthyciad dechrau busnes. Argymhellir dwy awr y mis am y tri mis cyntaf ac yna awr y mis am weddill y flwyddyn.


Antur Teifi Complaints Policy for Start Up Loans

Cliciwch y linc isod os gwelwch yn dda ac fe cewch eich dargyfeirio i ffurflen gofrestru y Start Up Loans ac yna fe wnawn ni gysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Cofrestrwch eich diddordeb


Cynigion Busnes yn arbennig ar gyfer busnesau sy’n derbyn benthyciad dechrau busnes.

Start Up Loans Corporate Partner Logos

Mae cwmni Start Up Loans wedi sicrhau cynigion gwych i fusnesau, nad ydynt ar gael ond i’r sawl sy’n cael benthyciadau gan y cwmni i gychwyn busnes. Mae’r cynigion hyn yn fodd i gael nifer o nwyddau a gwasanaethau busnes am bris rhatach ac yn sicrhau bod entrepreneur yn cael llawer o’r adnoddau sy’n angenrheidiol i gychwyn busnes yn llwyddiannus. I weld sut y gallai’r cynigion hyn fod o fudd i’ch busnes chi ac i fanteisio arnynt, dilynwch y ddolen gyswllt hon Partneriaid Corfforaethol Start Up Loans.
Start Up Loans Corporate Partners


Ymgeisio’n Awr

Rhai pethau i’w hystyried cyn ymgeisio Cyn dechrau’r broses ymgeisio gyda chwmni Start Up Loans, dylech sicrhau eich bod wedi ystyried y materion canlynol:

1. Faint o arian y mae angen i chi ei fenthyca mewn gwirionedd? Un elfen o redeg busnes yn llwyddiannus yw dysgu sut i reoli eich costau. Ystyriwch yn ofalus iawn faint o arian y mae ei angen arnoch mewn gwirionedd i ddechrau’r busnes; nid yw cael mwy o arian o reidrwydd yn well. Cofiwch y bydd angen i chi ad-dalu’r benthyciad, felly os gallwch chi gael yr un canlyniadau gan fenthyca llai o arian, bydd hynny’n well i’ch busnes.

2. Pa mor dda yr ydych yn deall eich busnes? Efallai fod y cwestiwn hwn yn swnio’n un amlwg, ond mae’n gwestiwn na ellir rhoi gormod o bwys arno. Gwnewch yn siwr eich bod wedi meddwl o ddifrif am sut y byddwch yn dod o hyd i gwsmeriaid ac yn eu troi’n brynwyr, a pham y bydd pobl yn prynu’r hyn yr ydych chi’n ei werthu. Sicrhewch eich bod yn ystyried sut y byddwch yn creu ymwybyddiaeth, sut y byddwch yn meithrin teyrngarwch ymhlith eich cwsmeriaid, a beth sy’n eich gwneud yn wahanol i’ch cystadleuwyr.

This is also available in: English