Contractau Sector Cyhoeddus

Mae gan Antur Teifi enw da am ddarparu gwasanaethau o safon uchel i’r sector gyhoeddus yng Nghymru.  Cefnogir y ddarpariaeth gan ddealltwriaeth drylwyr o anghenion cleientiaid yn ogystal a’r gallu i lwyddo i gyrraedd a rhagori ar ein Dangosyddion Perfformiad Allweddol.

Rydym yn cymhwyso ein dealltwriaeth o fyd busnes i’r sector gyhoeddus trwy ein harbenigedd mewn gwahanol feysydd.  Dros y blynyddoedd, rydym wedi datblygu a gwella ar ystod o wasanaethau craidd sydd wedi sicrhau ein hygrededd fel cwmni wrth ddarparu cytundebau mewn partneriaethau â’r sector gyhoeddus yng Nghymru.

  • Rheolaeth Prosiectau: trwy weithio i amserlenni penodedig a darparu  anghenion prosiect a chanllawiau brand y cleient  lle bo angen, cyflawnir cytundebau o dan frand Antur Teifi neu o dan faner y cleient.
  • Rheolaeth Cyllidol : Mae gan Antur Teifi yr adnoddau a’r arbenigedd rheoli angenrheidiol i ateb gofynion cyllidol prosiectau cyhoeddus yn effeithiol a diwallu gofynion cyrff ariannu gan gynnwys prosiectau a ariennir gan Ewrop.
  • Gweithio Mewn Partneriaeth: Mae prosiectau mawr yn aml yn galw am gydweithio rhwng partneriaid eraill yn ogystal â’r cleient. Mae gan Antur Teifi sustemau rheoli cydnabyddedig mewn lle i sicrhau cydweithio llwyddiannus â phartneriaid.
  • Cyflawni targedau: Rydym fel cwmni yn hollol ymwybodol o bwysigrwydd cyflawni a ragori ar dargedau ar gyfer prosiectau’r sector gyhoeddus. Mae gennym enw da am gyrraedd a rhagori ar dargedau a osodwyd i ni.

Esiamplau o rai o’n cytundebau cyfredol ac o’r gorffennol:

Mae Antur Teifi’n rhan o Barterniaeth Twf Cymru, partneriaeth o dri chwmni sy’n darparu elfennau o wasanaeth arobryn cefnogi busnes Llwyodraeth Cymru dan faner Busnes Cymru. Mae Antur Teifi wedi llwyddo’n gyson i ragori ar y targedau a osodwyd gan y mentrau hyn dan faner Llwyodraeth Cymru o ran y nifer o fusnesau a gefnogwyd a’r nifer o swyddi a grëwyd trwy’r cytundebau. Cliciwch yma i weld sut all eich busnes elwa o raglen Busnes Cymru Llywodraeth Cymru.

Darparir y Rhaglen Waith ar ran Rehab Jobfit dan adain Yr Adran Gwaith a Phensiynau yn y DU gan dîm Gwasanaeth Cyflogaeth Antur Teifi.  Mae’r rhaglen  wedi ei gynllunio ar gyfer cefnogi ungiolion sydd wedi bod yn ddi-waith am dymor hir er mwyn sicrhau profiad gwaith iddynt a’r gobaith o waith parhaol yn y pendraw.  Esiamplau o’n gwaith ar ran Raglen Waith y DU

Mae Telemat – gwasanaeth TG Antur Teifi – yn darparu gwasanaethau cefnogi TG i holl Aelodau’r Cynulliad  ar ran Cynlliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Canta wedi cyflawni nifer o brosiectau ar ran y sector gyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys gwaith ymgynghori a chysylltiadau cyhoeddus yn y gymuned ar ran Llwyodraeth Cymru (prosiect gwella’r A477) yn ogystal â Chymdeithas Twristiaeth Sir Gâr (amrywiaeth o brosiectau a arianwyd gan Ewrop).

This is also available in: English